DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

พิพิธภัณฑ์ความทรงจำของโลก

เรื่องราวของเผ่าพันธุ์มนุษย์ บันทึกไว้ในดินแดนไกลโพ้นที่หนาวเย็น‘The Arc’ พิพิธภัณฑ์ที่อยู่จุดเหนือสุดของโลก ท่ามกลางความหนาวเย็นของขั้วโลกเหนือ (arctic circle) ความเสถียรของสภาวะอากาศในพื้นที่นี้กลับช่วยดูแลความทรงจำของโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันให้ถูกรักษาไว้อย่างปลอดภัย


การออกแบบเรื่องราวของโลก

ในพื้นที่ 78 องศาเหนือระหว่างผืนดินของประเทศนอร์เวย์ (Norway) และขั้วโลกเหนือ (North Pole) สวาลบาร์ด (Svalbard) คือที่ตั้งของอาคารเก็บรักษาและจัดแสดงความทรงจำตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของโลก ออกแบบโดยทีมสถาปนิกจาก Snøhetta ( https://snohetta.com ) ความทรงจำที่ว่าอยู่ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเก็บรักษาเมล็ดพืชพรรณชนิดต่างๆ ของโลกเอาไว้จำนวนมาก จนทำให้ The Arc กลายเป็นศูนย์รวมเมล็ดพรรณที่มีความสมบูรณ์และปลอดภัยมากที่สุดในโลก อีกส่วนหนึ่งคือการเก็บรักษาความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นบนโลกไว้ในรูปแบบของไฟล์ดิจิทัล


ณ จุดศูนย์กลางของพื้นที่ถูกบรรจุไว้ด้วย ‘ห้องพิธีกรรม’ ซึ่งห้อมล้อมด้วยการฉายภาพของเหตุการณ์ต่างๆ บนโลกเอาไว้ ภายในเป็นที่ตั้งของห้องรูปแคปซูลซึ่งแขวนอยู่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการส่งผ่านความเย็นจากภายนอก ทำให้ห้องนี้มีอุณหภูมิอบอุ่นและรองรับการเติบโตของพืชโบราณ ต้นสนแดง (metaseqoia) และต้นแปะก๊วย (ginko) สื่อสารเรื่องราวในอดีตของดินแดนบริเวณนี้ซึ่งเคยเต็มไปด้วยพืชพรรณที่หลากหลายในช่วง 56 ล้านปีก่อนเมื่ออุณหภูมิของโลกยังสูงกว่าปัจจุบันประมาณ 5-8 องศาเซลเซียส โดยสภาวะแวดล้อมแบบนั้นอาจเกิดขึ้นอีกครั้งภายใน 150-200 ปีหลังจากนี้เนื่องจากสภาวะโลกร้อน (คาดการณ์จากอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปัจจุบัน) เป็นการสื่อสารถึงเรื่องราวในอดีตและส่งสารถึงคนในปัจจุบันเพื่อจัดการดูแลอนาคตของตนเองไปพร้อมๆ กัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.