top of page

DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

เก็บเศษยางไมโครพลาสติก

ป้องกันปัญหามลพิษโดยการเก็บกักให้เป็นระบบปิดบริษัทสตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักรยกระดับการรักษาสิ่งแวดล้อมไปอีกขั้นด้วยการคำนึงถึงปัญหาของไมโครพลาสติกจากยางรถยนต์ซึ่งจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในโลกอนาคต


การออกแบบระบบปิดของมลพิษ

:: ประเด็นปัญหา ::

ไมโครพลาสติก (microplastic) เป็นพลาสติกที่มีขนาดเล็กกว่าที่ตามองเห็นได้และกำลังสร้างปัญหาการปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ และในสัตว์ทะเลซึ่งจะวนกลับมาเป็นอาหารของมนุษย์ ไมโครพลาสติกยังเป็นสาเหตุมากกว่าครึ่งหนึ่งของ PM2.5 ที่มาจากกิจกรรมบนท้องถนน โดยต้นตอสำคัญคือการสึกหรอของยางรถยนต์ซึ่งทำให้เกิดการปลดปล่อยไมโครพลาสติกประเภทยางทุกครั้งที่มีการเบรก เลี้ยวรถ หรือเร่งเครื่องยนต์ นับเป็นสาเหตุของไมโครพลาสติกอันดับที่สองรองจากขยะพลาสติกในชีวิตประจำวัน


:: การจัดการ ::

กลุ่มสตาร์ทอัพจากสหราชอาณาจักร The Tyre Collective ( https://www.thetyrecollective.com ) พัฒนาวิธีการดูดเก็บไมโครพลาสติกจากยางรถยนต์ด้วยกลไกการสร้างประจุไฟฟ้า เนื่องจากทุกครั้งที่ยางรถยนต์เกิดการเสียดสีจะมีการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าบวกเข้าสู่ยางไมโครพลาสติกที่ปล่อยออกมา การใช้อุปกรณ์ที่มีประจุไฟฟ้าลบจึงช่วดูดจับยางไมโครพลาสติกได้มากกว่า 60% และมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้แรงดูดจากลม หากการจัดเก็บยางไมโครพลาสติกนี้ได้รับความร่วมมือจากบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ให้ถูกติดตั้งอย่างเป็นมาตรฐานจะช่วยสร้างระบบปิดของผลิตภัณฑ์ยางให้ไม่หลุดรอดไปสู่สิ่งแวดล้อมได้ และสามารถนำยางไมโครพลาสติกซึ่งปกติจะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมปีละกว่าครึ่งล้านตันต่อปี (ผลสำรวจเฉพาะในพื้นที่ยุโรป) ให้สามารถนำมาหมุนเวียนสร้างยางใหม่หรือนำไปผลิตเป็นน้ำหมึกสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์ได้อีก

SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

Kommentare


bottom of page