DESIGN for SOCIAL IMPACTS

อ อ ก แ บ บ เ พื่ อ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สั ง ค ม

สร้างเมืองเท่าเทียมด้วย Minecraft

ให้ ‘ทุกคน’ มีส่วนร่วมออกแบบเมืองได้ง่ายขึ้น ด้วยเครื่องมือที่เข้าใจได้ง่ายๆโครงการจากสหประชาชาติ (UN) ใช้เครื่องมือของผู้ผลิตเกม Minecraft เพื่อให้คนทั่วไปได้ร่วมกันออกแบบพื้นที่สาธารณะได้ง่ายขึ้น มองเห็นภาพของเมืองและปรับเปลี่ยนการใช้สอยตามความชอบได้ เพื่อนำไปสู่การเสนอการจัดการเมืองของทุกคน


การออกแบบพื้นที่สาธารณะร่วมกัน

Block by Block ( https://www.blockbyblock.org ) เป็นความร่วมมือระหว่าง UN-Habitat ร่วมกับ Microsoft และ Mojang ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์เกม Minecraft เพื่อให้เกิดการใช้กลไกแบบเดียวกับเกม Minecraft ในการจัดกระบวนการที่ทำให้คนในเมืองเป้าหมายได้ร่วมกันออกแบบเมืองของตนเอง เริ่มต้นการทำงานมาตั้งแต่ปี 2012 โดยพบว่าการใช้กลไกแบบบล็อกในเกม Minecraft ทำให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงการออกแบบเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


นอกจากทุกคนจะใช้งานได้ง่ายแล้ว วิธีนี้ยังมีราคาถูกในการสร้างภาพเมืองในสิ่งแวดล้อมแบบสามมิติ ทำให้เกิดการแบ่งปันความคิดเห็น การหาความต้องการร่วม และการดำเนินงานต่อหลังจากออกแบบเสร็จ ในช่วงต้นได้ถูกนำไปทดลองใช้ที่เมืองไนโรบี (Nairobi) ในประเทศเคนยา และเมืองมุมไบ (Mumbai) ในประเทศอินเดีย เพื่อให้กลุ่มคนที่ไม่ค่อยถูกได้ยินเสียงได้เปล่งเสียงของตัวเองให้คนทั่วไปได้ยิน เช่น เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้หญิง ผู้พิการ และผู้ลี้ภัย การใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้ ฝึกฝน ขยายขอบเขตการรับรู้ สร้างความร่วมมือ และทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ด้วยความรักและหวงแหนในพื้นที่เมืองสาธารณะร่วมกัน


SolidSprout

ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สังคม

© 2020 SolidSprout Company Limited.